Sau hơn 10 năm hình thành, xây dựng và phát triển.