Một số hình ảnh sinh hoạt chuyên môn cụm năm học 2020-2021 của trường Mầm non Ôn Lương (ngày 18/3/2021)